ها، فکر کنم امروز بعد از دو سه سال پیراهن پوشیدم. قرار نبود، یهو توی کمد رو دیدم و برداشتم پوشیدم.