خفّه میسازد اگر آید و بیرون نرود … https://t.co/POiMwWLLQi