«من چه حرفی دارم با شما بزنم؟»
مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد ‎· SaeedTheGiraffe ?
نمی‌دونم والا. منم الان سوالم همینه. چه حرفی دارم با ایشون بزنم؟ ‎· Makhmal