مقادیر معتنابه‌ای شیر تاریخ مصرف گذشته خوردم، دیگه ببخشید اگر اذیت کردم.