صبح تا شب در حال تعیین تکلیف برای این و اونند، بعد میگن گروه سنی تعریف کنید و باقی رو به «شعور» مردم بسپارید!