چرا اینها زور دارند؟ چرا ما زور نداریم؟ زور من را چه کسی جابه جاکرد؟ افسرده دل افسرده کند انجمنی را، بعله آقاجان.