خشونت طلب‌هایی که فکر میکنند خشونت تنها فرم فیزیکی مورد نظر ایشان را دارد!