فقط تیریخیدا این دوتا بعدن با هم دعوا نکنن. من دیگه کشش ندارم. دیگه وا میدم کلن.