ولی ساقی هیچ وقت نگفت یک جام دگر بگیر.
کلاس ساقی تخته ش همه ش اونور بود ‎- SaeedTheGiraffe ?