لیست خرید مینویسم که یادم نره. خود لیست رو یادم میره.