نه اتفاقن دلم براش نمیسوزه، ولی آدمی که قربانی یک سیستم شده باشه، اگر خودش رو درمان نکنه، همهٔ آدم‌های اطراف خودش رو هم قربانی میکنه.