«تصمیم گرفتم که زندگی کنم، انگار که زنده‌ام.»
تصمیمای سخت سخت ‎- SaeedTheGiraffe ?