گفت باید میگفتی که تموم شده. گفتم مگه چیزی شروع شده بود؟