حالا این مقاله ترجمان به کنار، این که تصویر دکور برنامه مدیری رو گذاشته جالبه. یا به عبارت بهتر، کلمات ژوله در دهان مدیری.