دیدین اونی که فیلم گرفته بود رو چه کار کرد. یا اونی رو که اورد روی سن، سرش رو تراشید؟