یعنی خونوادگی چنان ادکلن استفاده میکنند که من وسط خونه بوش رو از توی پارکینگ میشنوم.