Avatar for geminorum

یه مدل اسپویل داریم که بهش میگم اسپویل عمیق. چیزی از ماجرا رو نمیفهمی، اما حسش رو کامل شرح میدم. رفقای نزدیک ازم شاکین به این خاطر.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10