یه مدل اسپویل داریم که بهش میگم اسپویل عمیق. چیزی از ماجرا رو نمیفهمی، اما حسش رو کامل شرح میدم. رفقای نزدیک ازم شاکین به این خاطر.