مرحوم، توانایی بی بدیلی در لت و پار کردن کراش‌ها داشت.