حالا دیگر میدانست چه جوابی به او بدهد «درخت، لوییس، آن درخت کائوچو را بریده‌اند.»