آدمی که جایگاه سیاسی مشخصی نداره، نمیتونه حرف سیاسی بزنه. این هزار بار.