دوستان کلن فرهیخته‌تر از اونی هستند که خزعبلات ما رو بخونند.