من عبارت فارسی رو به انگلیسی میگم، عبارت انگلیسی رو به فارسی و از گفته خود دلشادم.