در رکیک بودن یا نبودن «یک» کلمه اون آقا میشه بحث کرد. ولی لودگی غیر قابل بحث شما رو چه کار کنیم؟