چیزها را از یاد میبرم و این میترساندم. کلمات را گم میکنم، اگرچه مفاهیم را نه. امیدوارم مفاهیم را گم نکنم.