اگر هم مفاهیم را گم میکنم، خودم بی‌خبرم. اگر مفاهیم را گم میکنم، خودم از کجا باید بدانم؟