دوست عزیز، باور کنید ترند شدن یا نشدن شعار شما در توییتر، کمکی به مشکلات واقعی دیگران نمیکند.