مشکل امریکا، زمان ریاست جمهوری ترامپ، ترامپ به عنوان رئیس جمهور نیست؛ ترامپ به عنوان آدمیه که سالها تحقیر شده که از پس ریاست جمهوری برنمیاد.