اتفاقی که در ایران با عنوان احمدی‌نژادیسم تجربه شد.