میگه بیا تهران، کار ماهی پنج شیش تومنی.
کجایی مگه؟ ‎- Hadi.Yalin
از تهران فرار کردم. :) ‎- رفیع