آخ دیشب یه فیلم دیدم، دلم برای پولانسکی فیلان فیلان شده تنگ شده. نمیبرید که، تا جایی که دوربین جا میشد میرفت.