لازم نکرده، تو به فکر اصلاح خودت باش. با لحن بابا خوانده شود.