یاد و خاطره هرولد رو گرامی میداریم که وسط زندگی تلاش میکرد، بفهمه داستان زندگیش کمدیه یا تراژدی.