این مرحوم از همون اول خوشش آمده بود. https://t.co/UwauEj5bjm
منم خوشم اومد ‎· adomide