«جوان ایرانی هر چند با مخالفت خانواده و تهدید محترمانه خواستگار غریبه با شمشیر سامورایی موروثی پدر بزرگ شیگا،با دست خالی از خانه بیرون آمد…»