مرحوم در حالی که تلفن فست فود اشغال بود با خود زمزمه میکرد. https://t.co/qp7FYzwIFH