حس میکنه، اما نمیتونه توضیح بده. نویسنده سختی خواهد شد. حس نمیکنه، اما خوب میتونه توضیح بده. نویسنده قلابی خواهد شد.