خنده اصلی به دله، آقای دکتر.
خنده ی دل رو از کجا میشه شنید؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?