ببخشین تمرکزتون رو به هم میزنم. آخه توییتر محل کار و مطالعه‌ست. منم که بی کار و بی عار. نه ببخشین محل حل مشکلات بشریته. یادم رفته بود.