تجربه زیسته هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، که همیشه بدتر از حالت فعلی هم ممکنه …