به مصرعی که هم اکنون زیر تک زبانم است توجه فرمایید …