مامان گفت امشب بیا خونه. هنوز اینجام. گفتم فردا، شاید. فردا هم نه، احتمالن.