میپرسه جان عشاق سپند رخ خود میدانست؟ میگم سرخی گونه‌هاش رو ندیدی که میپرسی.