در جریان هستید که؟ تحریم گوگل برگشت بعد از چند روز. حتی با شدت بیشتر. منتها نمیبینم کسی صداش دربیاد.
چرا خب؟ ‎- Myri∂m
چراش رو من نمیدونم، اینهایی که هی میگفتن ما رفتیم صحبت کردیم برداشتن باید بگن. ‎- رفیع