یکی دیگه از معایب خودشیفتگی اینه که نمیفهمی چه اتفاقاتی داره اطرافت میافته و در همون حال خیال میکنی حواست به همه چیز هست. چون همه چیز خودتی!