یا به عبارت بهتر، مسؤولیت جمع کردن غرورمون از زیر پای دیگران، با خودمونه.