آدم یاد موفقیت‌های —کاملن شخصی— خانم علینژاد میافته.