احساس آدمی رو دارم که سیلی محکمی خورده تا به خودش بیاد …