شونصد سال پیش، طبقه دوم خونه مامان‌بزرگه که ما بودیم. جاساز من بالای چهارچوب در آشپزخونه بود. https://t.co/u0Y5YgafVL