متاسفانه گوینده این سخنان مشعشع، یک زمانی شاگرد این مرحوم بوده. خخخ.