دارم فکر میکنم، چه حقی دارم که تناقضات دیگران رو به روشون بیارم؟